เรียบเรียงโดย สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผ้าไทยเป็นผ้าที่มีเอกลักษณ์และเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ สตรีไทยสมัยก่อนทอผ้าได้เองเพื่อมานุ่งห่มหรือตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบบต่างๆ และผ้าทอของแต่ละภาคแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทยก็สวยงาม...